Klub Szachowy Geniusz jest Stowarzyszeniem propagującym grę w szachy więcej...

Statut Klubu Szachowego "GENIUSZ"

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

Klub Szachowy "GENIUSZ", zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby zainteresowane sportem szachowym.

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar województwa mazowieckiego, siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Klub jest wpisany do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawą - prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych i ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działalności.

§ 6

Celem Klubu jest:
1. popularyzacja i rozwój sportu szachowego,
2. prowadzenie na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej działalności szkoleniowo - wychowawczej poprzez sport szachowy,
3. zrzeszanie utalentowanej młodzieży w Klubie i przygotowywanie jej do uprawiania sportu kwalifikowanego,
4. organizowanie zajęć szachowych dla członków Klubu.

§ 7

Klub realizuje swoje cele poprzez następujące formy działalności:
1. organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć szachowych w szkołach,
2. organizowanie i realizowanie turniejów szachowych,
3. uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
4. organizowanie obozów szkoleniowo - rekreacyjnych,
5. współpracę z klubami i sekcjami szachowymi,
6. współpracę ze sportowymi władzami państwowymi i samorządowymi, szkołami, instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju i poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Organizowanie i realizowanie okolicznościowych imprez szachowych, symultan, turniejów i konkursów szachowych.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy, dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. członków zwyczajnych.
2. członków honorowych.
3. członków wspierających.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby, które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu,
2. Członkami honorowymi klubu mogą zostać osoby fizyczne szczególnie zasłużone, którym tę godność nadało Walne Zebranie Klubu, na wniosek Zarządu,
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Klubu,
4. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach,
2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3. uczestnictwa w zawodach, obozach i imprezach organizowanych przez Klub,
4. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
5. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu,
6. noszenia odznaki z godłem Klubu oraz posiadania legitymacji członkowskiej.

§ 12

Członkowie wspierający mają prawo do:
1. uczestnictwa bezpośredniego lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu, z głosem doradczym,
2. udziału w pracach Klubu, zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3. uczestnictwa w zawodach, obozach i imprezach organizowanych przez Klub,
4. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 13

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. branie czynnego udziału w działalności Klubu,
2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
3. godne reprezentowanie barw Klubu,
4. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Klubu.

§ 14

Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:
1. dobrowolnego wystąpienia z Klubu, zgłoszonego na piśmie do Zarządu, po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Klubu,
2. wykluczenia z Klubu uchwałą Zarządu, w przypadku:
a) działania na szkodę Klubu,
b) rażącego naruszenia postanowień statutu,
c) niepłacenia składek przez okres 1 roku, pomimo pisemnego wezwania,
d) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku,
3. utraty zdolności do czynności prawnych,
4. rozwiązania się Klubu,
5. od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Klubu, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni, od dnia doręczenia pisemnego zawiadomienia o decyzji Zarządu.

ROZDZIAŁ IV

Władze Związku, tryb ich wyboru i kompetencje.

§ 15

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Klubu, o ile statut nie stanowi inaczej,
3. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w pisemnym zawiadomieniu.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał o zmianie statutu Klubu,
f) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu majątku,
g) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu,
h) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, co do których statut nie określa kompetencji władz,
5. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków pisemnie na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem zebrania.

§ 16

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Zarząd w następujących przypadkach:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu, odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 17

1. Zarząd Klubu składa się z 3 - 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Sekretarza, Skarbnika.
2. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
3. Zarząd Klubu, działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
4. W zebraniach Zarządu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym:
a) przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
b) osoby zaproszone.

§ 18

1. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Zarząd składający się z 3 członków podejmuje uchwały w pełnym składzie.
3. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia, za wyjątkiem punktów 3, 5-9 §19, przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§ 19

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami statutu i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4. zarządzaniem majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. przyjmowanie, zawieszanie i wykluczanie członków Klubu,
6. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
7. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
8. rozstrzyganie sporów w Klubie,
9. powoływanie i rozwiązywanie Komisji Problemowych.

§ 20

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę, o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu, podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów i służy od niej odwołanie do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia doręczenia pisemnego zawiadomienia o decyzji Zarządu.
3. Ze składu Zarządu członka może odwołać jedynie Walne Zebranie Klubu.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Liczbę członków Komisji ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić do innych władz Klubu.
5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3. żądanie stosownych wyjaśnień od Zarządu Klubu,
4. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
6. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu,
7. zawieszanie w czynnościach członków Komisji Rewizyjnej.

§ 23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu,
2. Uchwałę, o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej, podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów i służy od niej odwołanie do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia doręczenia pisemnego zawiadomienia o decyzji Komisji,
3. Ze składu Komisji Rewizyjnej, członka może odwołać jedynie Walne Zebranie Klubu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowego członka, spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary.

§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu - Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo przyznawania wyróżnień i nagród.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka,
d) wykluczenia.
2. Zasady oraz tryb wymierzania kar określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
3. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisemnego zawiadomienia o decyzji Zarządu.
4. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Klubu.

§ 27

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny i zapisy,
c) dotacje budżetowe na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
d) dotacje budżetowe na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
e) dochody z majątku,
f) inne wpływy.

§ 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch osób spośród członków Zarządu: Prezesa i Sekretarza lub Prezesa i Skarbnika.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

1. Rozwiązanie się Klubu, może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
2. Rozwiązanie się Klubu w II terminie następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów obecnych na Zebraniu członków Klubu,
3. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu, określa tryb likwidacji Klubu oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu,
4. Likwidator, po zakończeniu likwidacji Klubu, występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

Statut uchwalony przez Zebranie Założycielskie Klubu w Warszawie 11 grudzień 2005r.
Ze zmianami uchwalonymi w dniu 30.01.2011r.

CSS Template courtesy of DesignsByDarren
Valid XHTML 1.0 Transitional